កន្ធិងកន្ធាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ធិងកន់ធាំង[kɑntʰɨŋ - kɑntʰeaŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្ធិង+កន្ធាំង>កន្ធិងកន្ធាំង ។

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្ធិងកន្ធាំង

  1. ដែល​មាន​លំនាំ​ដំណើរ​កន្ធាំង​ជើង​បន្ដិច ។
    ដំណើរ​កន្ធិងកន្ធាំង ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កន្ធិងកន្ធាំង

  1. ដោយកន្ធិងកន្ធាំង, យ៉ាងកន្ធិងកន្ធាំង, ដោយ​មាន​លំនាំ​ដំណើរ​កន្ធាំង​ជើង​បន្ដិច ។
    ដើរ​កន្ធិងកន្ធាំង ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត