កន្លាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡាញ់[kɑnlaɲ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: ស្រឡាញ់ សម្លាញ់

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កន្លាញ់

  1. រញីវ​ឥត​ស្រាក

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្លាញ់

  1. ដែល​សស្រាញ់​ឥត​ស្រាក ។
    ចិត្ត​កន្លាញ់​ចង់​បាន​ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត