កម្រៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។ជួញប្រែ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំរ៉ៃ[kɑmray]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្រៃ>ក+្រ+ៃ>ក+ម+្រ+ៃ>កម្រៃ ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កម្រៃ

  1. អ្វី​ៗ ដែល​ចំណេញ, ដែល​បាន​មក​លើស​ដើម ។
    ធ្វើ​ការ​មាន​កម្រៃ, ជួញ​មាន​កម្រៃ ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត