ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាមខ្មែរ

ពីWiktionary

នេះគឺជាពាក្យដែលមានថ្នាក់ពាក្យជានាម។

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "នាមខ្មែរ"

ទំព័រចំនួន២០០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ១២១១ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)