កម្រៃជើងសារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

កម្រៃជើងសារ (ន.) កម្រៃដែល​ផ្ដល់​ទៅ​ឲ្យ​ដែល​បាន​បំពេញ​សកម្មភាព​តាម​កិច្ចសន្យាអាណត្តិ។