ក្រចក

ពីWiktionary

( ន. ) អវយវៈ​រឹង​ដូច​ស្នែង ដុះ​ចេញ​ពី​សាច់​ម្រាម​ដៃ ម្រាម​ជើង កំណើត​កើត​ដូច​សក់ ដូច​រោម : ក្រចក​ដៃ, ក្រចក​ជើង ។