ក្រពាត់​ដៃ

ពីWiktionary

( កិ. ) ពាត់​ដៃ​ទៅ​ខាង​ក្រោយ​ចង្កេះ : ឈរ​ក្រពាត់​ដៃ, អង្គុយ​ក្រពាត់​ដៃ ។