ក្រមុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

-ម៉ុម ( ន. ) ស្រី​មាន​អាយុ ១៥ ឬ ១៦ ឆ្នាំ​គ្រប់​ការ កំណត់​ឲ្យ​មាន​ប្ដី​បាន; បើ​វាត-សព្ទ​នេះ​ឲ្យ​ទូលាយ​ទៅ​ទៀត គឺ​ស្រី​ណា​មិន​ដែល​មាន​ប្ដី ទោះ​អាយុ​ហួស​ពី ១៦ ឆ្នាំ​ទៅ ទល់​នឹង ៥០ ឆ្នាំ ក្ដី គេ​ហៅ​ថា “ចាស់​ក្រមុំ”, ជួន​កាល​យក​ពាក្យ​សៀម​មក​ហៅ​ថា “សាវកែ” វិញ, ប្រែ​ថា “ក្រមុំចាស់” (មើល​ពាក្យ សាវកែ ទៀត​ផង) ។