ក្រឡាពាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឋានន្តរ​របស់​មន្ត្រីស័ក្តិ​តូច​ខាង​អាណាចក្រ​សម័យ​ជាន់​ដើម ។ ពួក​ស្នង, ពួក​ស្មត់
  2. ភូមិនៃឃុំបាយតំរាំ
  3. ភូមិនៃឃុំព្រីងធំ
  4. ភូមិនៃឃុំព្រះរំកិល