ក្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដង្កូវ​ល្អិត​ស៊ី​ស្លឹក​ដំណាំ​ទាំងពួង : ក្រា​កាច់, ក្រា​ស៊ី​ដំណាំ​អស់ ។