ក្រាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​កម្រាស់, ទីទៃ​ពី​ស្ដើង : ក្ដារ​ក្រាស់, សំពត់​ក្រាស់ ។ ក្រាស់​ក្រែល គឺ​ច្រើន​ល្មម : មាន​សម្បត្តិ​ក្រាស់​ក្រែល, មាន​ធនធាន​ក្រាស់​ក្រែល ។ ក្រាស់​ក្រៃ គឺ​ច្រើន​ពេក : មនុស្ស​ច្រើន​ក្រាស់​ក្រៃ។