ក្រុមអាជ្ញាពិសេស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ក្រុមអាជ្ញាពិសេស [krom~krommaʔ- ʔaacɲaa piʔsaeh~piʔseeh] : delinquent tax returns service

មើលពាក្យ អាជ្ញា