ក្រុមអាជ្ញាពិសេស

ដោយWiktionary

ក្រុមអាជ្ញាពិសេស [krom~krommaʔ- ʔaacɲaa piʔsaeh~piʔseeh] : delinquent tax returns service

មើលពាក្យ អាជ្ញា