ក្លិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ឆេះ​មិន​រង្គំ : ឧស​នេះ​ក្លិត​ណាស់​ដុត​មិន​សូវ​ឆេះ​ទេ (ខ្លះ​និយាយ​ថា ក្លេត) ។