ក្លិន

ពីWiktionary

( ន. ) ចំហាយ​ដែល​ផ្សាយ​ចេញ​ពី​វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ ក្រអូប ឬ​ស្អុយ​ជាដើម ។