ក្លៀក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រង្កៀក​ខ្លួន​រំហើយ​ខ្នង (និយាយ​ចំពោះ​តែ​ដំរី) : ដំរី​ក្លៀក (និយាយ​ក្លាយ​ជា ប្លៀក ក៏​មាន) ។

( ន. ) កៀន​ដៃ​នៅ​ក្រោម​ស្មា