ក្លំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ដំណាប់​និង​បន្លួញ​ចុះ​ជិត​ស្និទ្ធ