ក្អម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) របស់​ធ្វើ​ពី​ដី​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក, មាន-ក​ស្ដួច រាង​ធំ​ក្អេង ដូច​ផ្លែ​ឃ្លោក​សាយដៀវ