ខសន្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខសន្យា (ន.) បទប្បញ្ញត្តិ ឬ​ប្រការ ដែល​មាន​ក្នុង​កិច្ចសន្សា

ភាសាអង់គ្លេស៖ clause