គួរីយេរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Courrier) មនុស្ស, រថ, រថយន្ដ, នាវា​ដែល​ដឹក​នាំ​សំបុត្រ​ស្នាម​ ឬ បញ្ជើ​ផ្សេង​ៗ ជាដើម; សំណុំ​លិខិត, លិខិត​ផ្សេង​ៗ ដែល​ប្រមូល​រួម​ជា​សំណុំ​ក៏​ហៅ​ថា គួរីយេរ ដែរ ។