គ្មាន

ពីWiktionary

( កិ. ) ពាក្យ​បដិសេធ​ប្រាប់​សេចក្ដី​ថា មិន​មាន, ឥត ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ មាន ។