ឃុន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ขุน ( ន. ) ទី​តំណែង​អ្នក​មាន​បណ្ដា​ស័ក្តិ​បួន​ហ៊ូពាន់ : ឃុន​ភក្ដី​សម្បត្តិ ... ។

កំណត់​សំគាល់


ហ៊ូ = ជា​ពាក្យ​​ខ្ចី​មក​ពី​ភាសា​សៀម (ថៃ) ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ ហ៊ួ (หัว) ប្រែ​ថា ក្បាល ។ សម័យ​បុរាណ ពាក្យ​ ក្បាល មាន​ន័យ​ថា នាក់ គឺ​ជា​ចំនួន​កង​ទ័ព​នៅ​ក្រោម​បង្គាប់​របស់​មេទ័ព​ម្នាក់ ឧទាហរណ៍ ហ៊ូ​រយ​ (១០០ ក្បាល), ហ៊ូ​ពាន់ (១០០០ នាក់), ហ៊ូ​ម៉ឺន (១០០០០ នាក់) ។ល។
ឃុន = ជា​ពាក្យ​​​ខ្ចី​មក​ពី​ភាសា​សៀម​ ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ ខុន (ขุน) អាន​ថា ឃុន ប្រែ​ថា​​ អ្នក​ធំ,​ អ្នក​នាំ​មុខ, បណ្តា​ស័ក្តិ​ខាង​រាជការ​​បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ហ្លួង​ចុះ​មក ។

  1. ឈ្មោះនិងត្រកូល