ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កិរិយាសព្ទ ភាសាជប៉ុន

ពីWiktionary

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "កិរិយាសព្ទ ភាសាជប៉ុន"

ទំព័រចំនួន២៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។