ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:English swear words

ដោយWiktionary

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានផ្ទុកនូវពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស ដែលប្រើក្នុងការជេរស្ដី , i.e. interjections that are used to express strong anger, frustration, and the like, and are not considered acceptable for many settings such as official or government business, in schools, around children, on broadcast television or radio except late at night, etc. Use in many of these settings often requires a formal apology afterward or may have other consequences.

Swear your fucking ass off, please! No one gives a damn.[កែប្រែ]

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "English swear words"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។