ដកពោធិ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃអតីតឃុំស្លក្រាម
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្លក្រាម
  3. ដកព