ដក់ពរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំទ្រៀក
 2. ភូមិនៃឃុំខុនរ៉ង
 3. អតីតភូមិនៃឃុំស្វាយក្រវាន់
 4. ភូមិនៃសង្កាត់ស្វាយក្រវាន់
 5. ភូមិនៃឃុំព្រះនិព្វាន
 6. ភូមិនៃឃុំក្រាំងដីវ៉ាយ
 7. ភូមិនៃឃុំវល្លិ៍សរ
 8. ភូមិនៃឃុំជ្រៃ
 9. ភូមិនៃឃុំជ្រៃធំ
 10. ភូមិនៃឃុំបឹងត្រាញ់ខាងត្បូង
 11. ភូមិនៃឃុំរវៀង
 12. ដកព