ដក់ពរ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយធំ
  2. ដកព