ទង់

ពីWiktionary

( កិ. ) ទាញ​ទាំង​ពីរ​ខាង​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក, ទាញ​ទៅ​ទាញ​មក; ច្រើន​និយាយ​ថា ទង់ទាញ ឬ ទាញ​ទង់ គឺ​ទាញ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក, ប្រអូស​ប្រទាញ​គ្នា ។ ព. ប្រ. ដឹក​នាំ​ចិត្ត​គំនិត​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម : ខ្ញុំ​ខំ​ទង់​ទាញ​វា​ណាស់​ដែរ​ប៉ុន្តែ​គេ​មិន​តាម ។

( ន. ) ផ្ទាំង​សំពត់​ឬ​ចម្រៀក​សំពត់ ដែល​ដេរ​ឲ្យ​មាន​សណ្ឋាន​និង​ព័ណ៌​ឬ​រូប​ផ្សេង​ៗ សម្រាប់​ប្រើ​ជា​កិត្តិយស​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ៗ; ឬ​ក៏​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​តាម​សណ្ដាប់​សាសនា​នីមួយ​ៗ; ប្រើ​ជា​គ្រឿង​បូជា​ក៏​មាន; សូម្បី​ធ្វើ​ដោយ​ក្រដាស​ក៏​ហៅ ទង់ ដែរ ។