នីតិបុគ្គល

ពីWiktionary
  1. ជា​អង្គភាព​​ដែល​​​​មិន​​មែន​​ជា​មនុស្ស​ ឬ​​ជា​​អង្គការ​​មួយ​​ដែល​​ច្បាប់​​ឲ្យ​​និយមន័យ​យ៉ាង​ច្បាស់ ហើយ​​ចាត់​ទុក​​ថា​ជា "បុគ្គល" សំរាប់​​គោល​បំណង​​នៃ​​ច្បាប់​​នោះ​​តែ​​ប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ច្បាប់​សាជីវកម្ម​​ទំនើប​​តែង​តែ​​ឲ្យ​និយម​ន័យ និង ចាត់​ទុក​​សាជីវកម្ម​​ទាំ​ងឡាយ​​ជា​នីតិបុគ្គល ។
  2. (ច្បាប់) ជា​ស្ថាប័ន​ដែល​មាន​អំណាច​ស្រប​ច្បាប់ ឯកសិទ្ធិ ករណីកិច្ចភាពទទួលខុសត្រូវ ទោះ​ជា​រូបវន្តបុគ្គល (មនុស្ស) ឬ ជា​នីតិបុគ្គល (ដូចជា ក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គភាព គណនេយ្យ) ក្ដី។ jurdical person/legal person/artificial, personne morale ក្រុមមនុស្ស ឬ មូលនិធិដែលមានបុគ្គលភាពគតិយុត្ត ហើយជាម្ចាស់នៃសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច។ ឧ.សមាគមក្រុមហ៊ុន។ល។

Artificial person

A non-human entity or organization which the law clearly defines and deliberately considers to be a "person" for the purpose of that law only. e.g., modern business laws usually define and consider corporations to be artificial persons. See also Legal entity.