បញ្ចកោណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) pentagon, pentagone ពហុកោណមួយដែលមានជ្រុងប្រាំ។ ឧ. បញ្ចកោណ ABCDE បង្ហាញក្នុងរូប។