បុរស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បុរ៉ស់ បា. ក្ល.; បា.; សំ. ( ន. ) (បុរិស; បុរឞ ឬ បុរូឞ) អ្នក​បំពេញ​ចិត្ត​មាតា​បិតា, អ្នក​បំពេញ​ចិត្ត​ស្ត្រី; អ្នក​បំពេញ​កិច្ចការ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​ខ្លួន​នៅ (ប្រុស) អាត្ម័ន (អាត្មា), ចិត្ត ។ល។