ពីWiktionary

U+2642, ♂
MALE SIGN

[U+2641]
Miscellaneous Symbols
[U+2643]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ផ្កាយភពអង្គារ
  2. (ជីវវិទ្យា) បុរស
  3. (រសសាស្ត្រ) ភពលោហៈ ដែក

ពាក្យផ្ទុយ[កែប្រែ]

[2]:

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·