បុរាណវិទ្យា

ពីWiktionary

បុរាណវិទ្យា (ន.) ជាការសិក្សាពីវត្ថុ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ដែលកើតឡើងយូរយាណាស់មកហើយ ។ ការសិក្សានេះគេប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តី វិទ្យាសាស្ត្រដោយមិនប្រើសំណុំឯកសារនោះទេ ។