វិទ្យាសាស្ត្រ

ដោយWiktionary

វិទ្យាសាស្ត្រ ឬ វិជ្ជាសាស្ត្រ < វិទ្យា​ ឬ ​វិជ្ជា + សាស្ត្រ ។ សូម​អាន វិទ្យា វិជ្ជា និង សាស្រ្ត ផង ។