ប្រិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដាក់​កម្រិត​យ៉ាង​តឹង, ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​កម្រិត ឬ​បញ្ញត្ត​មាន​កម្រិត : ត្រូវ​ប្រិត​បន្តិច​កុំ​បណ្ដែត​បណ្ដោយ ។