ពនិតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពៈនិតា, ឬ ត. ទ. ថា ពន់និតា សំ. បា. ( ន. ) (វនិតា) ស្ត្រី; ភរិយា (ព. កា.) : រី​ឯ​ភស្ដា និង​ពិនិតា គូ​ទាំង​ពីរ​បា្រណ មាន​ទ្រព្យ​ស្ដុកស្ដម្ភ សម​ជា​អ្នក​មាន គ្រប់គ្រង​ធនធាន ជា​សុខ​រាល់​ថ្ងៃ