ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដែលត្រូវបានតភ្ជាប់មកច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Pages with script errors‏‎ (១៧៣៩សមាជិក)
 2. km:ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (១០៤៤សមាជិក)
 3. តំណានមេ/ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមឥតភាសា‏‎ (១០២០សមាជិក)
 4. នាមខ្មែរ‏‎ (៩៤៦សមាជិក)
 5. ពាក្យខ្មែរ‏‎ (៨១១សមាជិក)
 6. នាមផ្សំខ្មែរ‏‎ (៤២០សមាជិក)
 7. ទំព័រគំរូ និងម៉ូឌុលត្រូវការឯកសារកម្ម‏‎ (៤០៤សមាជិក)
 8. ពាក្យខ្មែរបានមកពីបាលី‏‎ (២៧៨សមាជិក)
 9. នាមអង់គ្លេស‏‎ (២៧៣សមាជិក)
 10. នាមអសាធារណ៍អង់គ្លេស‏‎ (២៦៧សមាជិក)
 11. Languages needing langrev‏‎ (២៥២សមាជិក)
 12. Language code templates‏‎ (២៥០សមាជិក)
 13. គុណនាមខ្មែរ‏‎ (២៣៧សមាជិក)
 14. language code templates with script‏‎ (១៩៥សមាជិក)
 15. កិរិយាសព្ទខ្មែរ‏‎ (១៦៨សមាជិក)
 16. km:ពាក្យខ្វះរូប‏‎ (១២០សមាជិក)
 17. km:ពាក្យខ្វះរូបភាព‏‎ (១១៨សមាជិក)
 18. ពាក្យក្លាយខ្មែរ‏‎ (១០៨សមាជិក)
 19. Terms with manual transliterations different from the automated ones‏‎ (៩៨សមាជិក)
 20. ពាក្យខ្វះសំឡេង‏‎ (៩៨សមាជិក)
 21. នាមអសាធារណ៍ខ្មែរ‏‎ (៩៦សមាជិក)
 22. ថ្នក្រហមរុស្ស៊ី‏‎ (៩៥សមាជិក)
 23. ពាក្យខ្មែរបានមកពីសំស្ក្រឹត‏‎ (៨៩សមាជិក)
 24. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ‏‎ (៨៥សមាជិក)
 25. ថ្នក្រហមហ្វាំងឡង់‏‎ (៨៤សមាជិក)
 26. ថ្នក្រហមព័រទុយកាល់‏‎ (៨៣សមាជិក)
 27. Terms with redundant transliterations‏‎ (៨២សមាជិក)
 28. ថ្នក្រហមរុស្ស៊ី/t+‏‎ (៨០សមាជិក)
 29. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី‏‎ (៧៧សមាជិក)
 30. ថ្នក្រហមកុកងឺ‏‎ (៧៥សមាជិក)
 31. ថ្នក្រហមអេស្ប៉ាញ/t+‏‎ (៧៤សមាជិក)
 32. ថ្នក្រហមហ្វាំងឡង់/t+‏‎ (៧៣សមាជិក)
 33. ថ្នក្រហមព័រទុយកាល់/t+‏‎ (៧១សមាជិក)
 34. Terms with manual transliterations different from the automated ones/ru‏‎ (៦៧សមាជិក)
 35. ថ្នក្រហមអ៊ីតាលី/t+‏‎ (៦៦សមាជិក)
 36. គុណកិរិយាខ្មែរ‏‎ (៦៤សមាជិក)
 37. ភាសាខ្មែរ‏‎ (៦៤សមាជិក)
 38. Unicode Khmer‏‎ (៦៣សមាជិក)
 39. km:ប្រដាប់ប្រដា‏‎ (៦៣សមាជិក)
 40. ត្រីនៃកម្ពុជា‏‎ (៥៣សមាជិក)
 41. Terms with manual transliterations different from the automated ones/ar‏‎ (៥១សមាជិក)
 42. ពាក្យកម្ចីបាលី‏‎ (៥០សមាជិក)
 43. ថ្នក្រហមកុកងឺ/t‏‎ (៤៩សមាជិក)
 44. ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់‏‎ (៤៨សមាជិក)
 45. ថ្នក្រហមតេលុគុ‏‎ (៤៦សមាជិក)
 46. Terms with manual transliterations different from the automated ones/mk‏‎ (៤៥សមាជិក)
 47. Terms with redundant transliterations/el‏‎ (៤៤សមាជិក)
 48. English translations‏‎ (៤៣សមាជិក)
 49. នាមភាសាជប៉ុន‏‎ (៤៣សមាជិក)
 50. ពាក្យឫសខ្មែរ‏‎ (៤២សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)