ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កិរិយាសព្ទខ្មែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Recent additions to the category
<dynamicpagelist>category=កិរិយាសព្ទខ្មែរ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=កិរិយាសព្ទខ្មែរ

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this category has errors.
Based on the parameters given to the {{poscatboiler}} template, this category should be called Category:ខ្មែរ verbs.

» All languages » ខ្មែរ language » Lemmas » Verbs

ខ្មែរ terms that indicate actions, occurrences or states.


ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "កិរិយាសព្ទខ្មែរ"

ទំព័រចំនួន១៦៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ១៦៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។