ភីលភល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ភីលភល

  1. ភែលភល

គុណនាម[កែប្រែ]

ភីលភល

  1. ភែលភល

ន័យដូច[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

វចនានុក្រមជួនណាត