មណ្ឌល​វាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ន-ឌៈលៈ-- សំ. បា. ( ន. ) (“ខ្យល់​ដែល​បក់​កួច​មូល​ដង្គោល​ឡើង”) ខ្យល់​កំបុត​ត្បូង; ព្យុះ​ចាប់​ដក (ម. ព. ចក្រវាត ផង) ។ បា. ហៅ មណ្ឌល​វាត (ម័ន-ឌៈ-លៈ-វាត) ខ្យល់​បក់​មូលប្រមូល