មនុស្សក្បាលសករាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មនុស្ស​ខិល​ខូច​ជាង​គេ តែង​នាំ​គេ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​ពុំ​គប្បី​ជាមួយ