មាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​ទ្វិ​បាទ​មួយ​ប្រភេទ​ជា​ជាតិ​បក្សី តែ​ហើរ​បាន​ដោយ​ខ្សោយ, ជា​សត្វ​ចិញ្ចឹម​ហៅ​ថា មាន់​ស្រុក ឬ ហៅ​ត្រឹមតែ មាន់ ក៏​បាន, ជា​សត្វ​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ ហៅ​ថា មាន់​ព្រៃ ក៏​មាន; មាន់​ស្រុក​មាន​ច្រើន​បែប​គឺ មាន់​ក្រញាស់ មាន​ស្លាប​ក្រញាស​ច្រាង​ឡើង​លើ; មាន់​គក មាន​រូប​ធំ​ជ្រង​ក​ជាង​មាន់​ទាំងពួង; មាន់​ចែ មាន​រូប​តូច​ជាង​មាន់​ទាង បែប​ភាព​ស្រដៀង​នឹង​មាន់​ព្រៃ; មាន់​ទាង មាន​រូប​ធំ​ចុះ​បន្ទាប់​ពី​មាន់​គក​មក; មាន់​នាឡ ឬ មាន់​កណ្ដូង មាន់​ដែល​ត្រងិល​ឥត​កន្ទុយ; មាន់​បារាំង មាន់​ដែល​បាន​ពូជ​ពី​ប្រទេស​បារាំង​មក; មាន់​ម្រេច មាន់​ដែល​មាន​រូប​តូច​ជាង​មាន់​ទាំងពួង ។ល។