មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) ឈ្មោះ​ម្សៅ​ហាន់​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​លឿង សាច់​ស្វិត​បន្តិច​ជាង​គុយ​ទាវ ។ ឈ្មោះ​ម្ហូប​ដែល​ចម្អិន​ដោយ​ម្សៅ​មី​ព្រម​ទាំង​គ្រឿង​សម្រាប់​ផ្សំ​ផង : ឆា​មី; មី​ទឹក, មី​គោក, មី​ឆា ។

( បុ. ស. ) សម្ដី​ក្លាយ​ឃ្លាត​មក​ពី មេ ប្រើ​ជា​សម្ដី​សាមញ្ញ​ថា មី​នេះ, មី​នោះ គួរ​កុំ​ប្រើ, គួរ​ប្រើ មេ វិញ : មេ​នេះ, មេ​នោះ ។

  1. See:ដំឡូងឈើ