វាឡកន្តារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផ្លូវ​លំបាក​ព្រោះ​សត្វ​សាហាវ