សតិការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សតិការ ជាភាសាអង់គ្លេស attention