សៃហ្គន

ពីWiktionary
  1. ទីក្រុងចាស់របស់វៀតណាមខាងត្បូងជំនាន់សង្គ្រាមវៀតណាម បច្ចុប្បន្នហូជីមិញ ដែលជាអតីតទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានឈ្មោះថា ព្រៃនគរ