ព្រៃនគរ

ដោយWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​ក្រុង​ជា​ទី​ប្រជុំ​កិច្ចការ​នៃ​រដ្ឋការ​ធំ​នៅ​ក្នុង​ដែន​កម្ពុជា​ក្រោម ។

  • ខេត្តនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម