ស្ពាន់

ពីWiktionary

( ន. ) លោហ​ធាតុ​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​លឿង, ស្នឹម​សម្បុរ​ខៀវ, សម្រាប់​ប្រើ​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង : ប្រអប់​ស្ពាន់, ផ្តិល​ស្ពាន់, លួស​ស្ពាន់ ។ ស្ពាន់​ស ធាតុ​ផ្សំ​មួយ​ប្រភេទ មាន​សម្បុរ-ស សាច់​រឹង​ជាង​ស្ពាន់ : ប្រអប់​ស្ពាន់​ស ។ មុខ​ស្ពាន់ (ព. ប្រ.) មុខ​ក្រៀម​ស្លាំង​ដោយ​ភ័យ​ខ្លាំង​ឬ​ព្រួយ​ចិត្ត​ខ្លាំង ។

សទិសន័យ[កែប្រែ]

  • ខ្មខ់សៀឹៀឹៀ២ៀ២ឪ