ហដ្ដចោរិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហដ្ដចោរិកា (ហ័ត-ដៈ–– ) មើល​ពាក្យ ហដ្ដចោរក ។ មើលផងដែរ ហដ្ដចោរក