ហត្ថិគោបិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត្ថិគោបិកា (ហ័ត-ថិ-គោ-ប៉ិកា ) មើល​ពាក្យ ហត្ថិគោបក ។

សូមមើលផងដែរ ហត្ថិគោបក