ហត្ថិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត្ថិនី (ម. ព. ហត្ថី ) ។

សូមមើលផងដែរ ហត្ថី